Καλλιώρα 1484

Ο σχηματισμός, η χρησιμοποίηση των προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού και ο λογιστικός του χειρισμός


της Ευδοξίας Καλλιώρα και του Μάριου Σαμόλη

μελών της Σ.Ο.Λ. Α.Ε

1. Εισαγωγή

2. Θεωρητική προσέγγιση των αποζημιώσεων απόλυσης

2.1 Διατάξεις Εργατικού Δικαίου

2.1.1 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη

2.1.2 Αποζημίωση λόγωκαταγγελίας της σύμβασης εργασίας

2.1.3 Υπολογισμός του ύψους της Αποζημίωσης που δικαιούνται οι απολυόμενοι

2.1.4. Αποζημίωση μισθωτών λόγω συνταξιοδότησης

2.2. Διατάξεις Φορολογικού Δικαίου

2.3. Διατάξεις Εμπορικού Δικαίου

3. Πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής

3.1. Σχηματισμός πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού 5 υπαλλήλων μιας επιχείρησης

3.2. Σχηματισμός πρόβλεψης για την επόμενη χρήση

3.3. Απόλυση με καταγγελία σύμβασης ενός υπαλλήλου και χρησιμοποίηση των σχηματισμένων προβλέψεων