Ρέππας 1487

Η σύσταση των εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Ν.3853/2010, και η αντιμετώπιση αυτής από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίωντου Παναγιώτη Θ. Ρέππα

τ. Διευθυντή Υπ. Οικονομικών 

1. Γενικά

2. Σύσταση εμπορικών εταιρειών, μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης

3. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

α. Γενικά

β. Κτήση νομικής προσωπικότητας των συνιστώμενων εμπορικών εταιρειών, δια της καταχωρίσεως στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Εταιρείες, που εξαιρούνται από τη διαδικασία σύστασης, μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης

5. Διαδικασία σύστασης των επί μέρους εμπορικών εταιρειών, μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, και τρόπος καταβολής του οφειλόμενου, κατά τη σύσταση, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

I. Διαδικασία σύστασης των επί μέρους εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.). μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης

II. Τρόπος καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, που οφείλεται, κατά τη σύσταση των εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης