Φουφόπουλος 1492

Νομικά ζητήματα σχετικά με το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό


του Γεώργιου Β. Φουφόπουλου,

Δικηγόρου, D.E.A. Διοικητικού Δικαίου,

D.E.A. Φορολογικού Δικαίου, Paris2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

1. Δικαιολόγηση εισαγωγής του μέτρου

2. Αντικείμενο ρύθμισης

3. Διασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας του θεσμού

α. αξιοπιστία του ελέγχου (μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά)

β. δυνατότητα αποκατάστασης βλάβης ελεγχόμενου


Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Ερμηνεία ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος

α. πότε διενεργείται έλεγχος από τις φορολογικές αρχές

β. πότε απαλλάσσεται ο ελεγχόμενος

γ. αντιμετώπιση διαφωνιών ελεγκτή - ελεγχόμενου

δ. Ζητήματα εφαρμογής της διάταξης περί ελάχιστου ορίου προσδιορισμού λογιστικών διαφορών

2. Ερμηνεία ζητημάτων που αφορούν στη διασφάλιση του Δημοσίου και του ελεγχόμενου

α. Συνταγματικότητα παραχώρησης δημόσιας εξουσίας

β. δικαίωμα άρνησης ελέγχου από την εταιρεία

γ. τήρηση αρχής προηγούμενης ακρόασης

δ. ο προσδιορισμός λογιστικών διαφορών από τον ελεγκτή συνιστά φορολογική παράβαση που οδηγεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο;


Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ