Μαστρογιαννοπούλου 1496

Η χρονική εφαρμογή των φορολογικών νόμων, που προβλέπουν φορολογικά πρόστιμα και κυρώσεις ποινικής φύσεως και ιδίως η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης ποινής,

με αφορμή την με αριθμό 815/2010 απόφαση του ΣτΕ και υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΕ


 

της Πασχαλίνας Ι. Μαστρογιαννοπούλου,

δικηγόρου 

Εισαγωγή

Ιστορικό της με αριθμό 815/2010 απόφασης του ΣτΕ

Α. Η χρονική εφαρμογή των φορολογικών νόμων που προβλέπουν φορολογικά πρόστιμα και κυρώσεις ποινικής φύσης, σύμφωνα με την ελληνική θεωρία και τη νομολογία του ΣτΕ

α. Έννοια των φορολογικών προστίμων και κυρώσεων ποινικής φύσεως

β. Ιδιαιτερότητες κατά τη χρονική εφαρμογή των φορολογικών νόμων, που προβλέπουν φορολογικά πρόστιμα και κυρώσεις ποινικής φύσεως

Β. Η γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου περί αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης ποινής

α. Τα ειδικότερα στοιχεία της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης ποινής, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ (απόφαση Berlusconi κ.λπ., απόφαση Campina, απόφαση Jager)

β. Ισχύς της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης ποινής και κατά την άσκηση φορολογικής αρμοδιότητας των κρατών-μελών;

Επίλογος