Παναγώτας 1508

 

Διακανονισμός Φ.Π.Α. στα αγαθά επένδυσης

 

του Δημήτρη Παναγώτα

και της Μαρίνας Φιλιπποπούλου

 

1. Γενικά

2. Έννοια επενδυτικών αγαθών

3. Περιπτώσεις διακανονισμού Φ.Π.Α. παγίων

3.1 Γενικός κανόνας διακανονισμού (πενταετία)

3.2. Διακανονισμός λόγω μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης (ποσοστού pro-rata)

3.3. Διακανονισμός λόγω πώλησης ή οριστικής παύσης χρησιμοποίησης σε φορολογητέες πράξεις

3.4. Καταστροφή, απώλεια, κλοπή

4. Παραδείγματα

4.1. Α) Παράδειγμα μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης σε επιχείρηση ολικά υπαγόμενη στο φόρο

4.1. Β) Παράδειγμα μεταβολής του δικαιώματος έκπτωσης σε επιχείρηση μερικά υπαγόμενη στο φόρο

4.2. Α) Παράδειγμα πώλησης αγαθών επένδυσης σε επιχείρηση ολικά υπαγόμενη στο φόρο

4.2. Β) Παράδειγμα πώλησης αγαθών επένδυσης σε επιχείρηση μερικά υπαγόμενη στο φόρο