Σάμιος 1511

 

Η αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει το χρέος του και η επίδρασή της στη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της μη εμπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.1882/1990), με αφορμή τη με αριθμό 1101/2011 απόφαση του ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

 

Θωμά Σάμιου,

Δ.Ν. – δικηγόρου

 

1. Η εγκληματοποίηση της μη εμπρόθεσμης καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

2. Οι παραδοχές της Α.Π. 1101/2011

3. Κριτική αξιολόγηση

3.1. Η μη καταβολή χρεών, ως γνήσιο έγκλημα παραλείψεως

3.1.1. Η φυσική δυνατότητα ενέργειας εκ μέρους του παραλείποντος

3.1.2. Το “κοινωνικώς αναμενόμενο” και “επιβεβλημένο” της ενέργειας του παραλείποντος

3.1.3. Η “προσφορότητα” της επιβαλλόμενης ενέργειας προς αποτροπήν του αποτελέσματος

3.2. Τελική αξιολόγηση της Α.Π. 1101/2011, ενόψει της νομικής φύσης του αδικήματος του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 ως γνησίου εγκλήματος παραλείψεως