Σαββαίδου 1517

Οι φορολογικές συνέπειες της μεταφοράς της κατοικίας σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς: μια ακόμη αμφιλεγόμενη προσπάθεια του Έλληνα φορολογικού νομοθέτη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής

 

της Κατερίνας Σαββαΐδου,

Λέκτορος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ,

Καθηγήτριας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης,

Δικηγόρου

 

Α΄ μέρος

Εισαγωγή

I. Η έννοια της κατοικίας κατά το ελληνικό φορολογικό δίκαιο

Α. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας κατά το προϊσχύον δίκαιο (πριν από τον Ν.3943/2011): Η προσφυγή στην έννοια της κατοικίας κατά τον Αστικό Κώδικα

ελλείψει ειδικού ορισμού της στο φορολογικό δίκαιο

B. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας κατά το ισχύον δίκαιο (μετά τον Ν.3943/2011): Το τιθέμενο από το άρθρο 12§1 του Ν.3943/2011 μαχητό τεκμήριο της κατοικίας στην Ελλάδα

1. Ο κανόνας της συνήθους διαμονής που υπερβαίνει το διάστημα των 183 ημερών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος

2. Η αμφισβήτηση του τεκμηρίου από τον φορολογούμενο

3. Η θέσπιση εξαίρεσης από την εφαρμογή του κριτηρίου της κατοικίας αναφορικά με τις χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 

Β΄ μέρος

IΙ. Η θέσπιση στο ελληνικό δίκαιο αμάχητων τεκμηρίων με σκοπό την αντιμετώπιση της Φοροαποφυγής

Α. Η θέσπιση αμάχητου τεκμηρίου περί φορολόγησης για το παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής από τον φορολογούμενο των δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της φορολόγησής του μόνο για το προκύπτον στην Ελλάδα εισόδημα

Β. Η θέσπιση αμάχητων τεκμηρίων περί διατήρησης της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε περίπτωση μεταφοράς της κατοικίας σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

1. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αμάχητου τεκμηρίου περί διατήρησης της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

α. Η μεταφορά της κατοικίας ή συνήθους διαμονής σε μη συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς  

αα. Η έννοια των μη συνεργάσιμων κρατών

αβ. Η έννοια των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

β. Η ύπαρξη σημαντικών οικονομικών συμφερόντων στην Ελλάδα

2. Η διαδικασία για τη μεταφορά κατοικίας εκτός Ελλάδος

3. Οι συνέπειες της εφαρμογής του αμάχητου τεκμηρίου περί διατήρησης της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

α. Η φορολόγηση του φυσικού προσώπου για το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα και η μη δυνατότητα ανταπόδειξης

β. Η συμβατότητα της επίμαχης εθνικής διάταξης με τις Συμβάσεις Αποφυγής ΔιπλήςΦορολογίας και τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

βα. Η συμβατότητα της επίμαχης εθνικής διάταξης με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

ββ. Η συμβατότητα της επίμαχης εθνικής διάταξης με τις θεμελιώδεις θεμελιώσεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ββα. Η συμβατότητα της επίμαχης εθνικής διάταξης με την ελευθερία εγκατάστασης

βββ. Η συμβατότητα της επίμαχης εθνικής διάταξης με την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων