Σαββαίδου 1519

Οι φορολογικές συνέπειες της μεταφοράς της κατοικίας σε μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς:

μια ακόμη αμφιλεγόμενη προσπάθεια του Έλληνα φορολογικού νομοθέτη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής

 

 

της Κατερίνας Σαββαΐδου,

Λέκτορος στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ,

Καθηγήτριας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης,

Δικηγόρου

 

Β΄ Μέρος

IIΙ. Η θέσπιση των λεγόμενων φόρων εξόδου (“exit taxes”) σε αλλοδαπά δίκαια

Α. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τη συμβατότητα των φόρων κατά την έξοδο σε περίπτωση μεταφοράς της κατοικίας φυσικών προσώπων σε άλλο κράτος-μέλος με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις “Lasteyrie du Saillant” και “N”

2. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων φορολογίας κατά την έξοδο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με τη συμβατότητα των φόρων κατά την έξοδο σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας ή της διοίκησης νομικών προσώπων στην αλλοδαπή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση “National Grid Indus”

2. Η επίδραση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση “National Grid Indus”

Συμπερασματικές παρατηρήσεις